دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: متین روحی مشهدسری
تاریخ:
1399/02/23
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: محمدحسین شیردل
تاریخ:
1399/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید رضا تحقیقی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی شهر کتاب شیراز با رویکرد کنکاشی در معماری و عناصر معماری صفویه .......
تاریخ:
1398/12/26
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو علی ملک مکان کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/12/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/12/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/12/13
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/12/11
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو احمدرضا فلاحی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/12/05
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/12/05
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/12/02
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو محمد خوشنام کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو محمد خوشنام کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو مجاهد ابان نسب کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو مهدی میرزایی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/21
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو ارش زاهدی نژاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/11/15
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: ارش زاهدی نژاد
تاریخ:
1398/11/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/11/13
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو ویدا دیالمه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/07
موضوع: صدور کد
مهدی ملک نسب برای پایان نامه دانشجو ویدا دیالمه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/11/07
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: احمدرضا فلاحی
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: سمانه زارعی جلیانی
تاریخ:
1398/11/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/11/05
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد باقری
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی ملک نسب
دانشجو: علی ملک مکان
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حسین عباسی مهر
دانشجو: مجاهد ابان نسب
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد باقری
تاریخ:
1398/10/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سجاد باقری
تاریخ:
1398/10/30

سوالات متداول